Technologie budovy

Aneb čím je LUSK jiný než jiné školské budovy

Energeticky úsporná budova postavená principem GREEN LINE využívá pro ovládání chytré elektroinstalace inteligentní budovy. Návštěvníci mohou na vlastní oči sledovat moderní technologie zajišťující zdravé vnitřní prostředí a provoz budovy s využitím obnovitelných zdrojů OZE, s rekuperací tepla, s co nejmenší potřebou zvenčí dodaných energií a seznámit se s principy návrhu energeticky úsporných budov v praxi.

Obálka energeticky úsporné budovy

Budova je orientována ke světovým stranám tak, aby využívala co největších solárních zisků prosklenými stěnami na jihozápadě a na severovýchodní straně je naopak maximálně zateplena v tloušťce 300mm s co nejmenšími okny. Prosklené části objektu mají navrženo stínění proti přehřívání v letních měsících. Budova je ze 3 stran osazena v hloubce 1m pod terénem, což v zimních měsících snižuje množství tepla unikajícího do okolí a v letních měsících nežádoucí přehřívání.

Okna jsou navržena se zasklením trojskly většinou ve fixním provedením, které minimalizuje tepelné ztráty infiltracemi okenními spárami a zajišťuje vzduchotěsnost budovy.

Střešní plášť je v neprosklené sekci dostatečně zateplen deskami z minerální vlny v tloušťce 300mm a proti přehřívání v letních měsících jsou zde zřízeny extenzivní vegetační střechy na ploché i šikmé části střechy.

Pěnosklo

Železobetonová základová deska je vybetonována na 500mm hutněného násypu z pěnoskla (recyklované sklo), které zajišťuje tepelnou izolaci podlah bez tepelných mostů.

1

Vegetační střecha

Extenzivní vegetační střecha je realizována pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží, které zajišťuje pravidelnost výsadby a snadnou údržbu a pro separaci vegetační části od odvodňovacího žlabu je použit obsyp z praného kameniva s oblázky

Akumulační/retenční nádrž

Akumulační část nádrže o objemu 12m3 je využívána pro splachování WC, ale také pro zálivku rostlin ve sklenících nebo na přilehlé zahradě, další retenční část o objemu 6m3 zajišťuje ochranu městské kanalizační sítě před přívalovými dešti a zajišťuje regulovaný odtok. Sledování hladiny vody v nádrži napojené na chytrou elektroinstalaci umožňuje jeho automatické dopouštění na minimální úroveň pro zajištění potřebného objemu vody pro každodenní využití.

2

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a větrání

Všechny učebny mají zajištěn potřebný přívod čerstvého vzduchu rozvody VZT napojenými na centrální vzduchotechnickou jednotku v technické místnosti. Přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotky je přes protidešťovou fasádní žaluzii ze stíněné východní strany objektu a znehodnocený vzduch je po předání tepla v zimě a chladu v létě v rekuperační jednotce vyfukován přes výfukový element (CAGI hlavice) nad střechu objektu. Distribuce upraveného vzduchu je provedena potrubím v interiéru a ve třídách pomocí koncových textilních výustek, které zajišťují rovnoměrné šíření čerstvého vzduchu vždy po celé učebně. Aktuální množství kyslíku v učebnách hlídají čidla na základě měření koncentrace CO2 napojená na chytrou elektroinstalaci centrálního řídícího systému. Pro zabránění šíření hluku potrubím z jednotky do větraných prostor, jsou do potrubních rozvodů instalovány tlumiče hluku. Celý VZT systém si je možné prohlédnout a seznámit se tak s principy jeho fungování.


Každá učebna má rovněž zajištěnu v letních měsících možnost nárazového nebo nočního příčného přirozeného provětrání, prostor skleníků je navíc vybaven systémem přirozeného provětrání na principu komínového efektu s nasáním chladného vzduchu stíněnými štěrbinami pod dešťovými žlaby a s výdechem pod hřebenem.

Solární panely

Na prosklené střeše před technickou místností jsou nainstalovány 4 solární panely bez napojení na distributora elektrické energie pro předehřev teplé vody v AKU nádobě o velikosti 445l s přídavnou elektrickou topnou vložkou 4,5kW.
6

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody a topné vody je exteriérové tepelné čerpadlo o příkonu 24kW vzduch-voda s vestavěným elektrokotlem (bivalentní zdroj pro vyšší nároky na vytápění nebo pro případ poruchy tepelného čerpadla s přídavným topením o výkonu 9 kW) umístěné vně budovy. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu (využívá energii okolního prostředí) a předává ho do primárního okruhu, kde dochází k přeměně tepla na energii s vyšším potenciálem.

Vytápění

Vytápění objektu je řešeno jako podlahové v modelu 45/38 C v kombinaci s otopnými tělesy v botanickém skleníku v modelu 55/45 C s nuceným oběhem a dvoutrubkovým horizontálním rozvodem.

Topná voda je ohřívána tepelným čerpadlem v AKU nádobě o objemu 500l s přídavnou elektrickou topnou tyčí 7,5kW a přes rozdělovače a sběrače okruhů distribuována do systému vytápění. Podlahové vytápění využívá akumulace energie v ŽB podlahové topné desce s prodlouženým teplotním spádem.

7

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Zabezpečení objektu je realizováno pomocí drátových infrapasivních prostorových čidel a magnetických kontaktů na oknech a dveřích, součástí systému jsou i požární detektory (hlásiče).

Chytrá elektroinstalace

Chod energeticky úsporné budovy (provoz technologických zařízení) je centrálně řízen na základě informací získaných čidly rozmístěnými uvnitř i vně budovy

  • čidla CO2 pro zajištění koncentrace kyslíku v učebnách / regulace VZT
    prostorová teplotní čidla / regulace vytápění v místnostech / stínění / větrání střešními okny
  • pohybová čidla / osvětlení
  • prostorová infračidla a kontakty, požární detektory kouře / zabezpečovací a tísňový systém
  • sledování hladiny vody v AKU nádrži na dešťové vody / dopouštění na minimální hladinu
  • vlhkostní čidla / zálivka ve skleníku

Systém je technologicky připraven pro zapojení na vizualizační prezentační systém s výukovým programem a pro sledování dílčích spotřeb energií v jednotlivých technologických celcích

5